Výzva na poskytování služeb 2018Výzva na poskytování služeb 2018

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu (dále jen „vyhlašovatel nebo PKÚ, s. p.“), na základě dohody o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (DSOJM), si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2018 k předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

Služby a aktivity:

 • občerstvení – teplé a studené nápoje, teplá a studená jídla, zmrzlina, palačinky, grilované pokrmy, langoše
 • bezmotorové vodní sporty – jachting, windsurfing, paddleboarding, kánoe, šlapadla, veslování, SUP
 • sporty na souši – např. discgolf, pétanque, ruské kuželky, šipky, plážový volejbal, líný tenis, hookbruč, velké člověče nezlob se, velké šachy, Mölkky, workoutové hřiště
 • půjčovna kol + hlídané „parkoviště“ kol a servis
 • půjčovna slunečníků a lehátek + převlékací kabinky
 • stylové přírodní zázemí (zákoutí) pro rodinné pikniky
 • nafukovací atrakce
 • workshopy studentů – sport, přírodověda, pedagogika, umění
 • umělecká sympózia
 • geocaching
 • příměstský tábor, provozování tábořiště, přírodovědné kroužky
 • potápěči, školička plavání
 • paragliding
 • další vhodné sportovní a rekreační aktivity

Předmětem této výzvy a jejího hodnocení není nabídka organizování hromadných společenských, hudebních a sportovních akcí. Povolení těchto akcí musí být předmětem samostatné písemné žádosti, v rámci níž budou stanoveny konkrétní podmínky souhlasu k jejímu uspořádání.

Základní podmínky nabídky

 • Sezónou 2018 se pro účely této výzvy rozumí období od 19. 5. do 30. 9. 2018. V případě zájmu však může nabídka služeb a aktivit toto stanovené období přesáhnout.
 • K nabídce služeb a provozování aktivit je vyhrazeno celkem 6 pozic na hlavní pláži, 2 pozice na pláži západ (Roudníky) a 2 pozice na pláži východ (Trmice) viz přiložené mapky. Minimální plocha určená k pronájmu u každé pozice je 10 m2. V případě záboru větší, než minimální plochy, bude pronajata skutečná plocha nezbytná pro komplexní zajištění navrhované nabídky služeb a provozování aktivit tj. zejména k umístění stánku, vč. případného venkovního posezení, odstavení obslužných vozidel, a dále plochy k umístění zapůjčovaného sportovního náčiní. Zájemce je povinen ve své nabídce uvést předpokládaný požadovaný rozsah potřebné plochy k pronájmu a popř. i uvést číslo jím preferované pozice (pozic), o kterou se uchází!
 • Písemné nabídky s výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu prokazujícím, že subjekt může danou službu provozovat, musí být doručeny na adresu: Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec; elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do datové schránky ID DS: bneuin8, nejpozději v termínu do 31. 3. 2018 23:59h (na pozdější nabídky nebude brán zřetel). Nabídky budou následně vyhodnoceny stanovenou komisí složenou ze zástupců PKÚ, s. p., a DSOJM a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.pku.cz a www.jezeromilada.cz. Hodnocena bude kvalita předložené nabídky, tj. především navrhovaný rozsah, kvalita a atraktivita nabízených služeb, popř. doplňkových služeb a dalších doprovodných akcí, a rovněž i navrhovaná doba poskytování služeb (po celou dobu sezony, jen o víkendech, pevná otevírací doba apod.). Pořádání doprovodných akcí nad rámec sjednaný v nájemní smlouvě podléhá samostatnému souhlasu vyhlašovatele. V případě více zájemců o totožnou pozici bude na předmětnou pozici vybrán ten zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena z hlediska rozsahu, kvality, atraktivity nabízených služeb a splnění podmínek jako výhodnější. Ostatním neúspěšným zájemcům o totožnou pozici vyhlašovatel může nabídnout jinou vhodnou neobsazenou pozici.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předložené nabídky odmítnout, popř. celé řízení ve věci této výzvy k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018 zrušit, přičemž výslovně upozorňuje, že nebude zodpovídat za jakoukoliv případnou škodu, která tímto postupem jednotlivým zájemcům vznikne, nebo ušlý zisk. Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo pozice, které zůstanou neobsazeny v rámci vyhodnocení této výzvy, případně budou uvolněny následně ukončením uzavřeného nájemního vztahu, obsadit na základě další dodatečné výzvy k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018, která již bude zveřejněna pouze na webových stránkách PKÚ, s. p. a DSOJM.
 • Jednou z možných variant nabídky je komplexní nabídka služeb a aktivit na všech 10 pozicích jezera Milada po celou sezónu 2018. Vybraný zájemce se na základě příslušné nájemní smlouvy stane nájemcem vybraných pozic, na kterých bude oprávněn sám poskytovat služby, popř. uzavírat podnájemní smlouvy s jinými jednotlivými poskytovateli služeb a aktivit, současně však bude odpovídat za údržbu a čistotu pronajatých pozemků, jako kdyby poskytoval služby sám, a dále za zajištění sociálního zázemí pro návštěvníky či dodávky elektrické energie pro ostatní poskytovatele (centrální generátor apod.).
 • Další variantou nabídky je individuální nabídka jednotlivých služeb a aktivit spojená s pronájmem jedné nebo i více pozic jezera Milada k poskytování služeb návštěvníkům, přičemž s případnými vybranými zájemci bude uzavřena nájemní smlouva k poskytování jednotlivých služeb a aktivit.
 • Služba nebo aktivita musí sloužit a být poskytována široké veřejnosti.
 • Na celém území jezera Milada platí Návštěvní řád stanovující podmínky pro vybrané aktivity návštěvníků. Vjezd motorových vozidel na území jezera je omezen dopravními značkami, pro vydání případných povolenek platí Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada (viz www.jezeromilada.cz).
 • V případě komplexní nabídky služeb a aktivit na vybraných pozicích je vyloučena možnost oplocování či jiné vymezování prostoru nájmu jakoukoli technickou překážkou a vybírání vstupného.
 • Na území jezera Milada není k dispozici kanalizace ani zdroj elektrické energie a pitné vody. Poskytovatelé služeb a aktivit musí zajistit na vlastní náklady dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti veřejného zdraví a odpadového hospodářství.
 • V rámci nájemní smlouvy bude ke každé pozici úměrně k rozsahu a charakteru poskytovaných služeb a předpokládané návštěvnosti účtován podíl na nákladech za zajištění mobilních toalet a úklid navazujícího území ve výši 500,- Kč až 2500,- Kč/měsíčně.
 • Nájemné bude stanoveno v  předpokládané výši 5,- Kč/m2/den v pracovní dny a 20,- Kč/m2/den ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
 • Neposkytování dohodnutých služeb a nedodržování smluvních ujednání bude důvodem k uplatnění sankcí stanovených ve smlouvě, případně ukončení smluvního vztahu.

Здесь новые шаблоны для dle
Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz